วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

Conan The Barbarian (SE) / โคแนน ยอดคนแดนเถื่อน (ฉบับพิเศษ) (DVD-9-Master) (2 Disc) (Rabbitfile Download Only) และครอบลิงค์เพียง 3 ชั้น (Vshares, Box Cash.net และ cc.cc ตามลำดับ)


Transformers Prime Season 3 Beast Hunters และ Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising English Dubbed And English Subbed (พากย์อังกฤษ และซับอังกฤษ) (Rabbitfile Download Only) และครอบลิงค์เพียง 3 ชั้น (Vshares, Box Cash.net และ cc.cc ตามลำดับ)

 

Season 3: Beast HuntersFollowing the destruction of their base at the hands of Megatron, Team Prime is scattered across the United States, and Optimus is mortally wounded from the base's destruction. Optimus believes himself to be dying and declares that Smokescreen will be the next Prime, but before the Matrix of Leadership can be passed, Smokescreen repairs him with the Forge of Solus Prime. A reformatted, much more powerful Optimus joins the battle to destroy the Decepticons' citadel with Ultra Magnus, who has reunited the team. Darkmount falls and the Autobots acquire a new base from Agent Fowler. The Autobots suffer a series of losses when the Decepticons successfully acquire a large number of Predacon fossils, intending to clone an army to conquer humanity. However, after a devastating experiment gone wrong costs the Decepticons a majority of their forces, Megatron manipulates the Autobots to wipe out the project, leaving Predaking as the sole surviving Predacon. The Decepticons refocus their efforts to rebuild the Omega Lock aboard the Nemesis with the reluctant aid of Ratchet and his Synthetic Energon. In a final battle, the Autobots capture the warship, kill Megatron, and scatter the surviving Decepticon forces. After using the Omega Lock to revive Cybertron, the Autobots bid farewell to their human friends as they leave to rebuild their home.

Transformers Prime Beast Hunters: Predacons RisingThe series ended with the TV movie Predacons Rising, which aired on October 4, 2013. The Autobots return to Cybertron, having successfully made it habitable with the rebuilt Omega Lock. Optimus Prime and Wheeljack travel into deep space to find the AllSpark, the legendary source of all life on Cybertron, which is needed to allow the creation of new Cybertronian life. The mind of Unicron is re-awakened by Cybertron's restoration, and taking control of Megatron's corpse he flies to Cybertron, planning to destroy it once and for all. Elsewhere, Shockwave and Starscream continue to clone the fossilized remains of Predacons, creating new Predacons Darksteel and Skylynx. When Unicron returns to Cybertron and raises an army of Terrorcons from Predacon remains, the Autobots, Decepticons, and Predacons must join forces to defeat him and save their home world. Optimus is able to seal away Unicron, but at the cost of his own life as he is forced to merge himself with Primus. Freed from Unicron's oppression, Megatron disbands the Decepticons and leaves Cybertron.